Den Aalmoezenier

Aalmoezenierstraat 46/4, 2000 Antwerpen

tel: 0475/98 34 77

email: denaalmoezenier@pandora.be

internet: www.denaalmoezenier.be

smells like 90s party za 16 feb 22u00
80s - More Than A Party za 02 mar 22u00
90s Flashback Party za 16 mar 22u00
80s Flashback Party za 20 apr 22u00
Marquee Club Top 100 Party za 27 apr 22u00
Back To The Age Of New Wave Party za 18 mei 22u00